تأثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی، عملکرد شغلی و تعهد نیروی کار

نویسندگان

چکیده

هوش هیجانی یکی از مفاهیم با اهمیت در علوم روانشناسی و مدیریت، در دهه اخیر می‌باشد. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر هوش هیجانی نیروی کار شاغل در صنایع استان فارس بر رضایت شغلی، عملکرد شغلی و تعهد سازمانی آنهاست. جامعه آماری نیروی کار شاغل در صنایع استان فارس بوده و350 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده به منظور سنجش هوش هیجانی، مقیاس تعدیل شده هوش هیجانی (MSEIS) و پرسشنامه مورد استفاده جهت جمع‌آوری داده‌های مربوط به رضایت شغلی، پرسشنامه گریکسون می‌باشد. پرسشنامه آلن و مایر نیز به منظور جمع‌آوری اطلاعات مربوط به تعهد سازمانی مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌های این مطالعه، رابطه مثبت و معنی‌داری بین هوش هیجانی و رضایت شغلی نیروی کار و همچنین رابطه مثبت و معنی‌داری بین هوش هیجانی و عملکرد شغلی کارکنان نشان می‌دهد. در حالی که رابطه معنی‌دار بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان شرکت‌های تحت بررسی، ملاحظه نگردید.
با توجه به نتایج این تحقیق می‌توان به اهمیت هوش هیجانی نیروی کار و تأثیر آن بر موقعیت شغلی پی برد.