شناسایی شاخص های مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده در کارآفرینان موفق شرکت های کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی صنایع، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشکده مهندسی صنایع، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله، شناسایی شاخص‌های تئوری رفتاربرنامه‌ریزی شده، درکارآفرینان موفق به عنوان الگوی رشد شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشد. در این پژوهش از روش تحقیق کاربردی، داده های ترکیبی و آنالیز توصیفی استفاده شده است . ابتدا، مطابق رویکرد هدفمند، انتخاب موارد بارز، برای شناسایی شاخص های کارآفرینان موفق، مصاحبه نیمه ساختار یافته ای، با مدیران 9 شرکت خصوصی موفق انجام شد. بعد، با توجه به ماهیت کاربردی و روش توصیفی- همبستگی از روش تحلیل داده ، داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و چندین مفهوم استخراج گردید.سپس ، پرسشنامه استانداردسازی شده مبتنی بر Ajzen ساخته و بین اعضای اتحادیه و سازندگان تابلو توزیع و پنجاه پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عامل تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS انجام و اجزای نهایی مدل بدست آمد.یافته ها حاکی است، شناسایی مزیت های رقابتی ، هیئت مدیره منسجم ، محصولات با کیفیت ، اولویت بندی رضایت مشتری و آموزش مناسب از مؤلفه های مؤثر در رشد سازمانها میباشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abounajmi, M., Gharleghia, B., Samadi, B., & Norizan A. M. (2015). MIS strategy and its influence on the SMEs. Journal of Management, 6(2), 214-228.
Alam, M. Z., Kousar Sh., & Abdul Rehman, Ch.. (2019). Role of entrepreneurial motivation on entrepreneurial intentions and behavior: Theory of planned behavior extension on engineering students in Pakistan. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9 (1), 1-20.
Chang, M. K. (1998). Predicting unethical behavior: A comparison of the theory of reasoned action and the theory of planned behavior. J. Bus. Ethics, 17 (16), 1-10.
Davari, A., Ramezanpour N., Afrasibi, R., & Davari, E. (2018). Impact of entrepreneurial policies and business environment on entrepreneurship development. Journal of Entrepreneurship Development, 11(2), 321-339 (In Persian).
Gashi, S., & Kume, V. (2017). Barriers to the growth of small businesses in Kosovo. Doctoral dissertation, University 'St. Kliment Ohridski-Bitola', Faculty of economics.1-224.
Hafeznia, M. R. (1999). Introduction to research in humanities. Tehran: SAMT Publications (In Persian).
Hanifzadeh, F., Talebi, K., & Sajadi, M. (2018). The Analysis of effect of aspiration to growth of managers for SMEs growth (Case study: Exporting manufacturing SMEs in Iran). Journal of entrepreneurship in Emerging Economies. 10 (2), 277-301.
Hojjati, F. (2017). Statistical population and statistical sample. Retrieved from http://toptahlil.com (In Persian).
Hosseini, S. Y., Arman, M., & Mohammadizadeh, Z. (2018). Competency and its relationship with performance. Management Studies in Development and Evolution, 27(88), 25-50.
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) on strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), 195-204.
Jamali, S. K., Govindan, M., Khazaei, Behrang, M., Samadi, B., & Yong Gull Fie, D. (2015). Conceptualizing model of factors influencing electronic commerce adoption in Iranian family SMEs. International of Business and social science. 6 (2),206-221.
Newman, I., & Ridenour, C. (1998). Qualitative-quantitative research methodology: Exploring the interactive continuum. Ohio (USA). Educational Leadership Faculty Publications.
Ranjbar, H. A., Salsali, M., Khoshdel, A., & Soleimani, M. A. B., N. (2012). Sampling in qualitative research: A guide to getting started. Journal of Army University of Medical Sciences of Iran, 10(3), 238-250.
Reddy, R. R., Viney, M., & Venkateswarlu, P. (2019). Analysis of determinants of entrepreneurial intentions among construction workers. Theoretical Economics Letters, 9(1), 296-307.
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, A. (1999). Methods in research in behavioral sciences (2nd Ed). Tehran: Agah Publishing (in Persian).
Seyyed Abbaszadeh, M., Amani, J., Khazri, H., & Pashavi, Q. (2011). Introduction to structural education modeling with PLS. Urmia: Urmia University Publications (In Persian).
Tajeddini, K., & Nikdavoodi, J. N. (2014) Cosmetic buying behavior: Examining the effective factors, Journal of Global Scholars of Marketing Science, 24(4), 395-410.
Tajeddini, K., & Mueller. S. L. (2012) Corporate entrepreneurship in Switzerland: Evidence from a case study of Swiss watch manufacturers. International Entrepreneurship and Management Journal, 8(3), 355-372.
Tajeddini, K., & Mueller, S. L. (2019). Moderating effect of environmental dynamism on the relationship between a firm’s entrepreneurial orientation and financial performance. Entrepreneurship Research Journal, 9(1), 1-13.
Tavallaei, R. (2014). Advanced research methodology (with emphasis on information technology). Shahid Beheshti University. (In Persian).
Urban, B. (2019). Academic entrepreneurship: A focus on entrepreneurial alertness, attitudes, norms and beliefs. South African Journal of Higher Education, 33(3), 192- 204.
Vichayanrat, T., Sudha, K., Kumthanom, K., Apisuttisin, J., Uawatanasakul, N., & Ariyakieatsakul, Y. (2018). What factors influence mothers' behavior regarding control of their children's sugary snack intake? An application of the Theory of Planned Behavior. International Dental Journal, 68(5), 336-343.
Whitley, R. (1992). European business systems: Firms and markets in their national contexts. London: SAGE.
Wibowo, S. F., Suhud, U., & Wibowo, A. (2019). Competing extended TPB models in predicting entrepreneurial intentions: What is the role of motivation? Academy of Entrepreneurship Journal, 25(1), 1-12.
Wiklund, J.  & Shepherd, D. A., & (2005). Entrepreneurial Small Businesses: A Resource-based Perspective. Edward Elgar Publishing Limited in Northampton, Massachusetts.
Wilbourn, M., Salamonson, Y., Ramjan, L., & Chang, S. (2018). Development and psychometric testing of the attitudes, subjective norms, perceived behavioral control, and intention to pursue a career in mental health nursing scale. International Journal of Mental Health Nursing, 27(1), 72-81.
Zampetakis, L. A., Lerakis, M., Kafetsios, K., & Moustakis, V. S. (2016). The moderating role of anticipated affective ambivalence in the formation of entrepreneurial intentions. International Entrepreneurship and Management Journal, 12(3), 815-838.
Zeb, N., Sajid, M. A., & Igbal, Z. (2019). Impact of individual factors on women entrepreneurial intentions: With mediating role of innovation and interactive effect of entrepreneurial self-efficacy. Journal of the Research Society of Pakistan, 56(2), 89-103.
Zoellner, J. M., Porter, K. J., Chen, Y., Hedrick, V. E., You, W., Hickman, M., & Estabrooks, P. A. (2017). Predicting sugar-sweetened behaviors with theory of planned behavior constructs. Psychology & Health, 32(5), 509-529.